Ogólne Warunki Handlowe

Ogólne Warunki Handlowe bett1.de GmbH

Stan: 10 listopad 2021

§ 1 Zakres stosowania

(1) Dla stosunków prawnych ustanowionych między nami za pośrednictwem tego sklepu internetowego, tzn. między spółką bett1.de GmbH (Tauentzienstr. 11, 10789 Berlin, e-mail: [email protected], tel.: +49 30 7673172-62; Prezes Zarządu: Adam Szpyt), i Państwem obowiązują wyłącznie poniższe Ogólne Warunki Handlowe.

(2) Wyraźnie sprzeciwiamy się oświadczeniom przeciwnym z Państwa strony ze wskazaniem na własne Warunki Handlowe i/lub Warunki Zakupów. Nie są one częścią składową niniejszej umowy, jeżeli wyraźnie ich nie potwierdziliśmy.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Prezentacja towarów w sklepie internetowym nie jest z naszej strony wiążącą ofertą zawarcia umowy sprzedaży. W ten sposób zostają Państwo tylko wezwani do złożenia poprzez zamówienie własnej oferty zawarcia umowy.

(2) Poprzez wysłanie zamówienia w sklepie internetowym składają Państwo wiążącą ofertę zawarcia umowy sprzedaży towarów zawartych w koszyku zakupów.

(3) Potwierdzamy wpływ Państwa zamówienia poprzez przesłanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty zawarcia umowy. Jest to jedynie infornacja, że otrzymaliśmy Państwa zamówienie. Oświadczenie o przyjęciu oferty zawarcia umowy nastąpi poprzez wydanie towaru z magazynu/dostawę wychodzącą lub poprzez wyraźne potwierdzenie przyjęcia w formie potwierdzenia zlecenia.

§ 3 Zastrzeżenie własności

Dostarczone towary pozostają naszą własnością do chwili zapłaty pełnej kwoty. Są Państwo zobowiązani do niezwłocznego informowania nas o dostępie osób trzecich do towaru dostarczonego z zastrzeżeniem własności.

§ 4 Ceny/wymagalność

(1) Podane ceny towarów są cenami brutto. W związku z tym zawierają już podatek VAT.

(2) Do ceny produktu mogą zostać jeszcze doliczone koszty wysyłki (por. § 5).

(3) Płatność wszystkich kosztów jest wymagalna w momencie zawarciem umowy.

§ 5 Miejsce dostawy/Koszty wysyłki

Podczas składania zamówienia należy podać adres dostawy. Należy pamiętać, że wysyłka jest możliwa tylko na terenie Polski.

Od wartości zamówienia 199 PLN wysyłka poduszek i toppera na terenie Polski jest bezpłatna. W przypadku zamówień o łącznej wartości poniżej 199 PLN koszty wysyłki w Polsce wynoszą 29 PLN za przesyłkę. W przypadku materacy koszt wysyłki wynosi 39 PLN za sztukę.

§ 6 Dostawy i ograniczenia dostaw

Dostawa zamówionych towarów i usług realizowana jest poprzez wysyłkę pocztą lub przez firmę kurierską działającą na nasze zlecenie. Nie jesteśmy zobowiązani do wypakowania, rozstawienia i montażu, chyba że zostanie to osobno uzgodnione. Jesteśmy uprawnieni do realizacji dostaw częściowych, o ile te są dostosowane do możliwości klienta, bez naliczania klientowi dodatkowych kosztów dostawy w tym zakresie. Zastrzegamy sobie możliwość zbierania wielu zamówionych artykułów w jedną dostawę.

§ 7 Możliwości zapłaty

Zapłata może nastąpić w formie przedpłaty na konto oferenta, kartą kredytową (Visa, Mastercard, American Express), w systemie Przelewy24, BLIK, PayPal lub Klarna. Za wszystkie podane rodzaje płatności nie będą naliczane dodatkowe koszty.

§ 8 Prawo konsumentów do odstąpienia od umowy

Jeżeli złożą Państwo zamówienie jako konsument, tzn. jako osoba fizyczna, która zawiera umowę w celu, którego zwykle nie można przypisać ani do jej działalności gospodarczej, ani do prowadzonej na własny rachunek działalności zawodowej, wtedy obowiązuje z korzyścią dla Państwa ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, o którym pouczamy, jak poniżej:

Prawo konsumentów do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania powodów.

Termin odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem, przyjęła towar w posiadanie.

Aby wykonać prawo do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (bett1.de GmbH, Tauentzienstr. 11, 10789 Berlin, E-mail: [email protected]) w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. list przesłany pocztą lub mailem) o swojej decyzji odstąpienia od umowy. W tym celu można użyć załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to wymagane.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia wystarczy wysłać powiadomienie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy jesteśmy zobowiązani do niezwłocznego, jednak nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia wpływu do nas powiadomienia o Państwa odstąpieniu od umowy, zwrotu wszystkich płatności otrzymanych od Państwa, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z wybrania przez Państwa innego rodzaju dostawy niż oferowana przez nas, najtańsza dostawa standardowa). Do zwrotu zapłaty użyjemy tego samego środka płatności, którego użyli Państwo w pierwotnej transakcji, chyba że uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym razie nie będą Państwu naliczone opłaty z tytułu zwrotu zapłaty.

Odbierzemy towar. Jeżeli adres odbioru znajduje się na terenie Polski, ponosimy koszt zwrotu towaru. Jeśli adres odbioru znajduje się poza granicami Polski, ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru. W przypadku towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą być normalnie wysłane pocztą, z wyspy lub w obrębie państwa członkowskiego Unii Europejskiej niewymienionego powyżej, koszty te wynoszą 529 zł za sztukę i 699 zł za sztukę dla reszty świata. Muszą Państwo pokryć koszty ewentualnej utraty wartości tylko wtedy, gdy utrata wartości towarów wynika ze sposobu obchodzenia się z nimi niewymaganego w celach kontroli właściwości, cech i sposobu działania.

Wzór formularza odstąpienia od umowy dla konsumentów

(Jeżeli chcą Państwo wycofać umowę, prosimy wypełnić ten formularz i odesłać do nas.)

– Adresat: bett1.de GmbH, Tauentzienstr. 11, 10789 Berlin, Niemcy
– Niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przez(e) mnie/nas (*) umowy sprzedaży następujących towarów (*)/ od świadczenia następującej usługi (*)
– zamówione dnia (*)/otrzymane dnia (*)
– nazwisko konsumenta/ów
– adres konsumenta/ów
– podpis konsumenta/ów (tylko w przypadku powiadomienia w wersji papierowej)
– data


(*) niepotrzebne skreślić.

§ 9 Uzupełniające prawo konsumentów do zwrotu („100 nocy snu na próbę”)

W przypadku zakupu materaca BODYGUARD® zapewniamy konsumentom uzupełniające prawo zwrotu wykraczające poza ustawowy 14-dniowy termin zwrotu. Jeżeli będą Państwo niezadowoleni z dostarczonego materaca, w ciągu 100 dni od otrzymania materaca mogą Państwo zażądać przyjęcia zwrotu materaca pisząc pod adres mailowy [email protected] My lub zlecona przez nas firma kurierska ustalimy z Państwem termin i miejsce odbioru materaca. Miejscem odbioru może być dowolne miejsce, które jest jednocześnie dozwolonym miejscem dostawy (patrz punkt 5). Odbiór jest bezpłatny. Przy odbiorze nie ma potrzeby umieszczania rozpakowanego materaca BODYGUARD® w opakowaniu transportowym. Wystarczy zawinąć go w przesłaną przez nas folię i dołączyć do materaca kartę zwrotu. Drugi paragon należy przekazać firmie przewozowej przy odbiorze. Jeśli uzgodniony odbiór nie dojdzie dwukrotnie do skutku z Państwa winy, wówczas uzupełniające prawo do zwrotu uznaje się za niewykonane. Po otrzymaniu przez nas materaca zwrócimy Państwu kwotę ceny sprzedaży. Ponosimy ryzyko związane z utratą materaca podczas wysyłki zwrotnej.

Uzupełniające prawo do zwrotu obowiązuje w każdym przypadku poza ustawowym prawem do wycofania umowy i nie narusza ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi. Jeżeli skorzystają Państwo ze swojego ustawowego prawa do odstąpienia od umowy (zob. wyżej), wtedy obowiązują, odmienne od powyższych regulacji, postanowienia o skutkach wykonywania ustawowego prawa odstąpienia od umowy. Szczegóły na ten temat zawiera pouczenie o odstąpieniu od umowy (patrz wyżej).

§ 10 Rękojmia

Prawa z tytułu rękojmi wynikają z ogólnych przepisów ustaw, o ile nie postanowiono inaczej.

§ 11 Potrącenie

Prawo klienta do potrącenia obowiązuje tylko wtedy, gdy jego roszczenie, z którego dokonywane jest potrącenie, jest prawomocne i niezaprzeczalne.

§ 12 Wybór prawa i właściwość sądu

(1) Do stosunków umownych między oferentem a klientem stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec. Wyjątek stanowią bezwzględnie obowiązujące przepisy ochrony konsumenta kraju, w którym klient ma miejsce swojego stałego pobytu. Stosowanie prawa Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyłączone.

(2) Sądem właściwym dla wszystkich sporów wynikających ze stosunku umowy między klientem a oferentem jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby dostawcy, o ile klient jest kupcem [w rozumieniu prawa niemieckiego], osobą prawną prawa publicznego lub wyodrębnionym majątkiem publiczno-prawnym.

§ 13 Klauzula salwatoryjna

Jeżeli jakieś postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych byłoby nieskuteczne, wtedy nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień.

§ 14 Informacja zgodnie z § 36 VSBG [VSBG = Verbraucherstreitbeilegungsgesetz - Federalna ustawa o rozstrzyganiu sporów konsumenckich]

Firma bett1.de GmbH nie uczestniczy w postępowaniach rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażu konsumenckiego.

§ 15 Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich (postępowanie zażaleniowe)

Rozstrzyganie sporów przez Internet zgodnie z Rozporządzeniem 524/2013 [Rozporządzenie o rozstrzyganiu sporów przez Internet]: Unia Europejska udostępnia platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr/.