OWH

Ogólne Warunki Handlowe bett1.de GmbH

Stan: 10 listopad 2021

§ 1 Zakres stosowania

(1) Dla stosunków prawnych ustanowionych między nami za pośrednictwem tego sklepu internetowego, tzn. między spółką bett1.de GmbH (Tauentzienstr. 11, 10789 Berlin, e-mail: [email protected], tel.: +49 30 7673172-62; Prezes Zarządu: Adam Szpyt), i Państwem obowiązują wyłącznie poniższe Ogólne Warunki Handlowe.

(2) Wyraźnie sprzeciwiamy się oświadczeniom przeciwnym z Państwa strony ze wskazaniem na własne Warunki Handlowe i /lub Warunki Zakupów. Nie są one częścią składową niniejszej umowy, jeżeli wyraźnie ich nie potwierdziliśmy.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Prezentacja towarów w sklepie internetowym nie jest z naszej strony wiążącą ofertą zawarcia umowy sprzedaży. W ten sposób zostają Państwo tylko wezwani do złożenia poprzez zamówienie własnej oferty zawarcia umowy.

(2) Poprzez wysłanie zamówienia w sklepie internetowym składają Państwo wiążącą ofertę zawarcia umowy sprzedaży towarów zawartych w koszyku zakupów.

(3) Potwierdzamy wpływ Państwa zamówienia poprzez przesłanie tej wiadomości e-mail z potwierdzeniem. To potwierdzenie otrzymania zamówienia jeszcze nie stanowi przyjęcia oferty zawarcia umowy. Służy ono jedynie dla Państwa informacji o dotarciu zamówienia do nas. Oświadczenie o przyjęciu oferty zawarcia umowy nastąpi poprzez wydanie towaru z magazynu/dostawę wychodzącą lub poprzez wyraźne potwierdzenie przyjęcia w formie potwierdzenia zlecenia.

§ 3 Zastrzeżenie własnośc

Dostarczone towary pozostają naszą własnością do chwili zapłaty pełnej kwoty. Są Państwo zobowiązani do niezwłocznego informowania nas o dostępie osób trzecich do towaru dostarczonego z zastrzeżeniem własności.

§ 4 Ceny/wymagalność

(1) Podane ceny towarów są cenami brutto. W związku z tym zawierają już podatek VAT.

(2) Poza ceną sprzedaży mogą zostać jeszcze doliczone koszty wysyłki (por. § 5) i koszty płatności (por. § 7).

(3) Płatność ceny sprzedaży i tych kosztów staje się wymagalna wraz z zawarciem umowy.

§ 5 Miejsce dostawy/Koszty wysyłki

Podczas składania zamówienia należy podać adres dostawy. Należy pamiętać, że wysyłka jest możliwa tylko na terenie Polski (z wyjątkiem wysp).

Od wartości zamówienia 199 PLN koszty wysyłki poduszek i ochraniacz na materac na terenie Polski (z wyjątkiem wysp) są bezpłatne. W przypadku zamówień o łącznej wartości poniżej 199 PLN koszty wysyłki w Polsce (z wyjątkiem wysp) wynoszą 29 PLN za przesyłkę. W przypadku materacy koszt wysyłki wynosi 39 PLN za sztukę.

§ 6 Dostawy i ograniczenia dostaw

Dostawa zamówionych towarów i usług realizowana jest poprzez wysyłkę pocztą lub pojazdem ciężarowym przez nas, naszych przedstawicieli lub przez spedycję działającą na nasze zlecenie. Nie jesteśmy zobowiązani do wypakowania, rozstawienia i montażu, chyba że zostanie to uzgodnione oddzielnie. Jesteśmy uprawnieni do realizacji dostaw częściowych, o ile te są dostosowane do możliwości klienta, bez naliczania klientowi dodatkowych kosztów dostawy w tym zakresie. Zastrzegamy sobie możliwość zbierania wielu zamówionych artykułów w jedną dostawę.

§ 7 Możliwości zapłaty

Zapłata może nastąpić w formie przedpłaty na konto oferenta, kartą kredytową (Visa, Mastercard, American Express), Przelewy24 oraz w systemie PayPal. Za wszystkie podane rodzaje płatności nie będą naliczane dodatkowe koszty.

§ 8 Prawo konsumentów do odstąpienia od umowy

Jeżeli złożą Państwo zamówienie jako konsument, tzn. jako osoba fizyczna, która zawiera umowę w celu, którego zwykle nie można przypisać ani do jej działalności gospodarczej, ani do prowadzonej na własny rachunek działalności zawodowej, wtedy obowiązuje z korzyścią dla Państwa ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, o którym pouczamy, jak poniżej:

Prawo konsumentów do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania powodów.

Termin odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem, przyjęła ostatni towar w posiadanie.

Aby wykonać prawo do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (bett1.de GmbH, Tauentzienstr. 11, 10789 Berlin, E-mail: [email protected]) w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. list przesłany pocztą lub mailem) o swojej decyzji odstąpienia od umowy. Do tego celu można użyć załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to wymagane.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia wystarczy wysłanie powiadomienia o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy przez Państwa jesteśmy zobowiązani do niezwłocznego, jednak nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia wpływu do nas powiadomienia o Państwa odstąpieniu od umowy, zwrotu wszystkich płatności otrzymanych od Państwa, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z wybrania przez Państwa innego rodzaju dostawy niż oferowana przez nas, najkorzystniejsza dostawa standardowa). Do tego zwrotu zapłaty użyjemy tego samego środka płatności, którego użyli Państwo do pierwotnej transakcji, chyba że uzgodniono z Państwem wyraźnie inaczej; w żadnym razie nie będą Państwu naliczone opłaty z tytułu tego zwrotu zapłaty.

Odbierzemy towar. Jeżeli adres odbioru znajduje się na terenie Polski (z wyjątkiem wysp), ponosimy koszt zwrotu towaru. Jeśli adres odbioru znajduje się poza granicami Polski lub na polskiej wyspie, ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru. W przypadku towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą być normalnie wysłane pocztą, z wyspy lub w obrębie państwa członkowskiego Unii Europejskiej niewymienionego powyżej, koszty te wynoszą 529 zł za sztukę i 699 zł za sztukę dla reszty świata. Muszą Państwo pokryć koszty ewentualnej utraty wartości tylko wtedy, gdy utrata wartości towarów wynika ze sposobu obchodzenia się z nimi niewymaganego w celach kontroli właściwości, cech i sposobu działania.

Wzór formularza odstąpienia od umowy dla konsumentów

(Jeżeli chcą Państwo wycofać umowę, prosimy wypełnić ten formularz i odesłać do nas.)

– Do bett1.de GmbH, Tauentzienstr. 11, 10789 Berlin, [email protected]
– Niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przez(e) mnie/nas (*) umowy sprzedaży następujących towarów (*)/ od świadczenia następującej usługi (*)
– zamówione dnia (*)/otrzymane dnia (*)
– nazwisko konsumenta/ów
– adres konsumenta/ów
– podpis konsumenta/ów (tylko w przypadku powiadomienia w wersji papierowej)
– data


(*) niepotrzebne skreślić.

§ 9 Uzupełniające prawo konsumentów do zwrotu („100 nocy snu na próbę”)

W przypadku zakupu materaca BODYGUARD® zapewniamy konsumentom uzupełniające prawo zwrotu wykraczające poza ustawowy 14-dniowy termin zwrotu. Jeżeli będą Państwo niezadowoleni z dostarczonego materaca, w ciągu 100 dni od otrzymania materaca mogą Państwo zażądać przyjęcia zwrotu materaca pisząc pod adres mailowy [email protected] My lub zlecona przez nas spedytorka ustalimy z Państwem termin i miejsce odbioru. Miejscem odbioru może być dowolne miejsce, które jest jednocześnie dozwolonym miejscem dostawy (patrz punkt 5). Odbiór jest bezpłatny. Przy odbiorze nie ma potrzeby umieszczania rozpakowanego materaca BODYGUARD® w opakowaniu transportowym. Wystarczy zawinąć go w przesłaną przez nas folię i dołączyć do materaca kartę zwrotu. Drugi paragon należy przekazać firmie przewozowej przy odbiorze. Jeśli uzgodniony odbiór nie dojdzie dwukrotnie do skutku z Państwa winy, wówczas uzupełniające prawo do zwrotu uznaje się za niewykonywane. Po otrzymaniu przez nas materaca zwrócimy Państwu kwotę ceny sprzedaży. Ponosimy ryzyko związane z utratą materaca podczas wysyłki zwrotnej.

Uzupełniające prawo do zwrotu obowiązuje w każdym przypadku poza ustawowym prawem do wycofania umowy i nie narusza również ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi. Jeżeli skorzystają Państwo ze swojego ustawowego prawa do odstąpienia od umowy (proszę zob. powyżej), wtedy obowiązują, odmiennie od powyższych regulacji, postanowienia o skutkach wykonywania ustawowego prawa odstąpienia od umowy. Szczegóły na ten temat zawiera pouczenie o odstąpieniu od umowy (patrz powyżej).

§ 10 Rękojmia

Prawa z tytułu rękojmi wynikają z ogólnych przepisów ustaw, o ile nie postanowiono dalej inaczej.

§ 11 Potrącenie

Prawo klienta do potrącenia obowiązuje tylko wtedy, gdy jego roszczenie, z której dokonywane jest potrącenie, jest prawomocne i niezaprzeczalne.

§ 12 Wybór prawa i właściwość sądu

(1) Do stosunków umownych między oferentem a klientem stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec. Wyjątek z tego wyboru prawa stanowią bezwzględnie obowiązujące przepisy ochrony konsumenta kraju, w którym klient ma miejsce swojego zwyczajowego pobytu. Stosowanie prawa Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyłączone.

(2) Sądem właściwym dla wszystkich sporów wynikających z tego stosunku umownego między klientem a oferentem jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby dostawcy, o ile klient jest kupcem [w rozumieniu prawa niemieckiego], osobą prawną prawa publicznego lub wyodrębnionym majątkiem publiczno-prawnym.

§ 13 Klauzula salwatoryjna

Jeżeli jakieś postanowienie niniejszym Ogólnych Warunków Handlowych byłoby nieskuteczne, wtedy nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień.

§ 14 Informacja zgodnie z § 36 VSBG [VSBG = Verbraucherstreitbeilegungsgesetz - Federalna ustawa o rozstrzyganiu sporów konsumenckich]

Firma bett1.de GmbH nie uczestniczy w postępowaniach rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażu konsumenckiego.

§ 15 European Online Dispute Resolution (postępowanie zażaleniowe)

Rozstrzyganie sporów przez Internet zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR-VO [Online-Streibeilegungs-Verordnung - Rozporządzenie i rozstrzyganiu sporów przez Internet]: Unia Europejska udostępnia platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr/.